Internet v údolí a na kopci

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) jsou vydané v souladu s Všeobecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 (dále jen „GDPR“) a v souladu s právní úpravou vztahující se k ochraně osobních údajů a jsou účinné od 1. 7. 2023.

Správcem osobních údajů je 4 JT s.r.o., IČO 27777651, se sídlem Valašská Bystřice 765, 7756 27 Valašská Bystřice (dále jen „Správce“). Kontaktní údaje Správce jsou:

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, tedy jakékoliv údaje, na základě kterých je možné fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jako je např. jméno, telefon, e-mail, adresa, IP adresa atd.)

Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, prováděná také automatizovaně, jako je shromažďování, zaznamenání, uspořádání, uložení, pozměnění, vyhledání, použití, šíření či zpřístupnění, omezení, výmaz nebo zničení.

Účely Zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro tyto účely:

S ohledem na uvedené účely zpracováváme pouze údaje, které uvádíte ve smlouvě (objednávce s námi, případně údaje, které od Vás získáme v průběhu plnění smlouvy, tedy:

Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání Smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli. Po skončení smluvního vztahu v uchovávání pokračujeme, jestliže pro nás tato povinnost plyne z právních předpisů (v současné době to může být až 10 let). Dalším důvodem pro uchování osobních údajů i po skončení smluvního vztahu je uplatnění našeho nároku, který i nadále přetrvává (např. evidence a vymáhání dlužné částky). Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemích nebo mezinárodním organizacím.

Souhlas se zasíláním marketingových a jiných informací

Pokud bychom vám chtěli zasílat informace o nových produktech, službách, soutěžích, marketingových akcích a jiných výhodách a slevách, potřebujeme k tomu váš souhlas.

Práva subjektu údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte tato práva:

Právo správce ověřit členský stát bydliště subjektu údajů

Pokud spolu uzavíráme Smlouvu o poskytování on-line služby, máme právo ověřit členský stát Vašeho bydliště, abychom Vám mohli umožnit užívání služby i v jiných zemích EU. K tomu jsme oprávněni vyžádat si od Vás prostředky uvedené v článku 5 Nařízení EP a Rady (EU) 2017/1128 ze dne 14. června 2017, těmito jsou např. občanský průkaz, řidičský průkaz, místo instalace připojení, doklad o úhradě poplatků za služby v daném členském státě apod.

Aktualizace Zásad

Tyto Zásady bude Správce v případě potřeby aktualizovat. Aktuální verze těchto Zásad bude vždy dostupná na webové stránce www.4jt.eu. Dojde-li v těchto Zásadách k podstatné změně ve způsobech nakládání s osobními údaji Správce subjekty údajů informuje tak, že před implementací těchto změn viditelně zveřejní upozornění na svých webových stránkách. Správce doporučuje Zásady průběžně kontrolovat.