Internet v údolí a na kopci

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky společnosti 4 JT s.r.o., se sídlem Valašská Bystřice 765, 75627 Valašská Bystřice, IČO: 27777651, DIČ: CZ27777651, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41590, dále jen „VOP“.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto VOP upravují poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen „Služby“) prostřednictvím veřejných sítí elektronických komunikací.

1.2. Společnost 4 JT s.r.o., se sídlem Valašská Bystřice 765, 75627 Valašská Bystřice, IČO: 27777651, DIČ: CZ27777651, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41590 (dále jen „Poskytovatel“), poskytuje Služby připojení k internetu Uživatelům, osobám, které uzavřou za účelem užívání Služeb s Poskytovatelem Smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen „Smlouva“).

1.3. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Ceny za Služby jsou uvedeny v Ceníku nebo ve Smlouvě.

2. Definice Pojmů

2.1. Poskytovatel: 4 JT s.r.o., IČO: 27777651, DIČ: CZ27777651, sídlo Valašská Bystřice 765, 75627 Valašská Bystřice, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41590.

2.2. Uživatel: fyzická nebo právnická osoba, která s Poskytovatelem uzavřela Smlouvu.

2.3. Služby: poskytování připojení k internetu prostřednictvím veřejné sítě elektronických komunikací.

2.4. Smlouva: Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací, uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Služeb.

2.5. Spotřebitel: osoba, která mimo rámec podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání uzavírá s podnikatelem smlouvu nebo s ním jinak jedná.

2.6. Maximální rychlost: je rychlost stahování nebo odesílání dat, která může být Uživateli za ideálních podmínek dostupná nad rámec smluvních povinností Poskytovatele vůči Uživateli, například při nízkém vytížení fyzické vrstvy aktivních prvků v síti, mimo špičku atd.

2.7. Inzerovaná rychlost: je rychlost stahování nebo odesílání dat, jakou Poskytovatel Služby přístupu k síti internet uvádí v podmínkách Služby. Hodnota inzerované rychlosti není větší než maximální rychlost.

2.8. Běžně dostupná rychlost: je rychlost stahování nebo odesílání dat, kterou má Uživatel dostupnou po 95 % času dne. Běžně dostupná rychlost nesmí klesnout pod 60 % Inzerované rychlosti.

2.9. Minimální rychlost: je minimální rychlost stahování nebo odesílání dat, kterou Poskytovatel Uživateli garantuje. Minimální rychlost musí odpovídat alespoň 30 % hodnoty Inzerované rychlosti, pokud nedojde k zásahu vyšší moci (nepředvídatelné, nepřekonatelné a neovlivnitelné překážky, znemožňující Poskytovateli plnit závazky vůči Uživateli).

2.10. Velká trvající odchylka: odchylka od Běžně dostupné rychlosti, která vytváří souvislý pokles rychlosti Sužby v intervalu delším než 70 minut.

2.11. Velká opakující se odchylka: odchylka od Běžně dostupné rychlosti, při které dojde alespoň ke třem poklesům rychlosti Služby v intervalu delším nebo rovném třem a půl minutám v časovém úseku devadesáti minut.

3. Smlouva

3.1. Smlouva mezi Poskytovatelem a Uživatelem musí obsahovat náležitosti uvedené ve vzoru Smlouvy, který je dostupný na webových stránkách Poskytovatele www.4jt.eu nebo v jeho sídle.

3.2. V případě rozporu mezi jednotlivými součástmi Smlouvy se použije následující priorita ujednání, kdy později uvedené součásti mají přednost:

3.2.1. VOP,

3.2.2. přílohy VOP,

3.2.3. Podmínky Služby,

3.2.4. Smlouva.

3.3. Obsah Služeb je konkretizován Smlouvou a jejími přílohami. Poskytovatel se v rámci Smlouvy zavazuje poskytovat Služby dle Smlouvy ve sjednaném rozsahu a za sjednaných podmínek. Uživatel se zavazuje dodržovat všechny podmínky a omezení, se kterými jsou Služby poskytovány a dále platit Poskytovateli sjednanou cenu za Služby.

3.4. Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, je uzavřena na dobu neurčitou.

3.5. Je-li Smlouva sjednána na dobu určitou, přechází Smlouva po uplynutí doby, na kterou byla Smlouva sjednání, na dobu neurčitou. Trvá-li Uživatel na ukončení Smlouvy na dobu určitou bez toho, aby se prodloužila na dobu neurčitou, je třeba alespoň 10 dní před uplynutím sjednané doby platnosti Smlouvy tuto skutečnost prokazatelným způsobem sdělit Poskytovateli.

3.6. Je-li Smlouva uzavřena na dobu neurčitou, je možno ji ukončit dohodou Smluvních stran, nebo je každá ze Smluvních stran oprávněna Smlouvu vypovědět. Smlouva pak skončí uplynutím měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé ze Smluvních stran.

3.7. Pokud je Uživatel v prodlení s úhradou jakékoliv části ceny za Služby po dobu delší než 30 dnů a nesplní svůj závazek ani v dodatečné lhůtě 14 dnů po upozornění ze strany Poskytovatele, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

3.8. V případě výpovědi či odstoupení od Smlouvy je Uživatel povinen uhradit cenu za Služby až do skončení Smlouvy.

3.9. Smlouva nemůže být uzavřena přijetím s dodatkem či odchylkou; takové právní jednání se považuje za nový návrh.

3.10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami. Změny nebo doplnění Smlouvy musí být učiněny v písemné formě, jinak jsou neplatné.

3.11. Smlouva nahrazuje veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání související s předmětem Smlouvy. Ohledně předmětu Smlouvy neexistují mezi Smluvními stranami žádná vedlejší ujednání, a to ani ústní.

3.12. Pro účely Smlouvy jsou výhradní adresy pro doručování písemností Smluvních stran ve věcech Smlouvy uvedeny v záhlaví Smlouvy. Případné změny těchto kontaktních údajů musí být druhé straně oznámeny písemnou formou na stávající adresu pro doručování.

3.13. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění.

3.14. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.

4. Práva a povinnosti Poskytovatele

4.1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Uživateli Služby podle podmínek stanovených ve Smlouvě a těchto VOP.

4.2. Poskytovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu odstraňovat závady, které mohou bránit poskytování Služeb, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů, je-li to technicky a provozně možné.

4.3. Poskytovatel začne s poskytováním Služeb na základě uzavřené Smlouvy s Uživatelem, Poskytovatel aktivuje Služby bezodkladně po uzavření Smlouvy, pokud nebude mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.

4.4. Poskytovatel poskytuje Služby nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, s výjimkou doby nutné pro údržbu a opravy.

5. Práva a povinnosti Uživatele

5.1. Uživatel se zavazuje řádně užívat Služby, které mu byly Poskytovatelem zřízeny a dodržovat všechna ustanovení těchto VOP.

5.2. Uživatel se zavazuje nepoužívat Služby pro nelegální účely a nešířit nelegální materiály prostřednictvím Služeb.

5.3. Uživatel souhlasí s tím, že bude za Služby platit Poskytovateli částky uvedené v Ceníku nebo ve Smlouvě.

5.4. Uživatel se zavazuje užívat Služby pouze prostřednictvím zařízení, která jsou schválena pro užití v České republice a k účelu, který je v souladu s platnými právními předpisy a Smlouvou.

6. Omezení poskytovaných Služeb

6.1. Poskytovatel umožní Uživateli přístup ke Službám bez zbytečného odkladu po účinnosti Smlouvy.

6.2. Poskytovatel při poskytování Služby přístupu k internetu nakládá při poskytování služeb přístupu k internetu s veškerým provozem stejně, bez diskriminace, omezení nebo narušování a bez ohledu na odesílatele a příjemce, na obsah, ke kterému se přistupuje nebo který se šíří, na používané či poskytované aplikace nebo Služby nebo na použité koncové zařízení.

6.3. Poskytovatel při poskytování Služeb nesmí provádět opatření řízení provozu, která jdou nad rámec opatření přiměřeného řízení provozu dle čl. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120, a zejména nesmí blokovat, zpomalovat, měnit, omezovat, narušovat, zhoršovat nebo diskriminovat konkrétní obsah, aplikace nebo Služby nebo jejich konkrétní kategorie, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné, a pouze na nezbytně nutnou dobu za účelem:

6.3.1. dodržení unijních legislativních aktů či vnitrostátních právních předpisů, které jsou v souladu s právem EU, jež se vztahují na Poskytovatele služeb přístupu k internetu, nebo opatření provádějících v souladu s právem EU tyto unijní legislativní akty či vnitrostátní právní předpisy, včetně rozhodnutí soudů nebo veřejných orgánů s příslušnou pravomocí;

6.3.2. zachování integrity a bezpečnosti sítě, služeb poskytovaných prostřednictvím této sítě a koncových zařízení koncových Uživatelů;

6.3.3. zabránění hrozícímu přetížení sítě a zmírnění účinků výjimečného nebo dočasného přetížení sítě za předpokladu, že se s rovnocennými kategoriemi provozu nakládá stejně.

Taková omezení nebo přerušení Služeb nejsou porušením podmínek poskytování Služeb Poskytovatelem.

6.4. Poskytovatel oprávněn na dobu nezbytně nutnou omezit nebo přerušit poskytování Služeb, a to:

6.4.1. ze závažných technických nebo provozních důvodů, zejména hrozí-li závažné snížení bezpečnosti a integrity Sítě v důsledku poškození nebo zničení elektronického komunikačního zařízení;

6.4.2. v případě krizových stavů nebo hrozících krizových stavů, živelních pohrom, ohrožení většího množství osob, bezpečnosti státu či epidemií;

6.4.3. na základě zákona nebo rozhodnutí soudního či správního orgánu.

Taková omezení nebo přerušení Služeb nejsou porušením podmínek poskytování Služeb Poskytovatelem.

6.4. Poskytovatel oprávněn na dobu nezbytně nutnou omezit nebo přerušit poskytování Služeb, a to:

6.4.1. ze závažných technických nebo provozních důvodů, zejména hrozí-li závažné snížení bezpečnosti a integrity Sítě v důsledku poškození nebo zničení elektronického komunikačního zařízení;

6.4.2. v případě krizových stavů nebo hrozících krizových stavů, živelních pohrom, ohrožení většího množství osob, bezpečnosti státu či epidemií;

6.4.3. na základě zákona nebo rozhodnutí soudního či správního orgánu.

Taková omezení nebo přerušení Služeb nejsou porušením podmínek poskytování Služeb Poskytovatelem.

6.5. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn omezit či přerušit poskytování Služeb z důvodů v tomto článku VOP na základě vlastního zjištění, a to i bez předchozího upozornění Uživatele. Poskytovatel je nicméně povinen o omezení či přerušení Služeb informovat Uživatele, a to zasláním emailu nebo jiným dohodnutým způsobem. V případě, že došlo k zamezení aktivního přístupu ke Službám z důvodů na straně Uživatele, je Uživatel povinen i po tuto dobu hradit cenu Služeb v plné výši.

6.6. Poskytovatel je na základě souhlasu Českého telekomunikační úřadu oprávněn nepřipojit, odpojit nebo vyřadit z provozu přístroj, který způsobuje poškození, škodlivou interferenci nebo narušuje funkčnost Služeb. Za mimořádných okolností je Poskytovatel za splnění podmínek stanovených platnými právními předpisy oprávněn přístroj odpojit i bez souhlasu Českého telekomunikační úřadu, je-li to nezbytné pro ochranu sítí elektronických komunikací.

6.7. Rychlost poskytovaných Služeb se měří na bodu předání Služby Uživateli.

6.8. Jako odchylky rychlosti se nezapočítávají přiměřeně nezbytné plánované odstávky za účelem údržby infrastruktury nebo software. Velká trvající odchylka nebo Velká opakující se odchylka může zakládat právo na reklamaci. Míru dostupnosti vyhodnocuje vlastními prostředky Poskytovatel.

6.9. V případě potřeby větších úprav softwarového či hardwarového vybavení na straně Poskytovatele je Provozovatel oprávněn v nezbytné míře omezit dostupnost Služeb. O tomto plánovaném omezení dostupnosti Služeb Poskytovatel informuje Uživatele s dostatečným předstihem, minimálně však 3 dny předem; v případě, že předchozí informování není možné, je povinen informovat Uživatele bezodkladně po omezení dostupnosti Služeb.

7. Platba za Služby

7.1. Uživatel je povinen platit za Služby ceny uvedené ve Smlouvě, nebo v Ceníku, který tvoří přílohu Smlouvy a je dostupný na https://www.4jt.eu/cenik/cenik/.

7.2. Není-li sjednáno jinak, je cena za Služby hrazena na základě navazujících fakturačních období v délce trvání jednoho měsíce (dále jen „Fakturační období“) a Uživatel je povinen zaplatit cenu za každé započaté Fakturační období.

7.3. Není-li sjednáno jinak, cenu za Fakturační období je Uživatel povinen uhradit za základě faktury vystavené Poskytovatelem do 14 pracovních dnů od započetí aktuálního Fakturačního období.

7.4. Poskytovatel má právo upravit Ceník za Služby, o čemž je povinen Uživatele informovat nejméně 30 dní předem.

7.5. Poskytovatel je plátcem DPH.

8. Náhrada škody

8.1. Uživatel odpovídá za jednání jakýchkoliv osob, kterým umožnil užívání Služeb.

8.2. Poskytovatel neodpovídá za následky využívání Služeb Uživatelem. V míře dovolené příslušnými právními předpisy Smluvní strany sjednávají, že Poskytovatel není povinen k náhradě škody způsobené Uživateli v důsledku jeho využívání Služeb.

9. Reklamace

9.1. Pokud Uživatel není s kvalitou poskytovaných Služeb spokojen, má právo uplatnit reklamaci. Reklamaci na vyúčtování ceny je Účastník povinen uplatnit u Poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou měsíců ode dne doručení vyúčtování ceny za poskytnuté Služby, jinak mu toto právo zanikne. Není-li vzhledem k druhu poskytované Služby vyúčtování ceny dodáváno, je Účastník oprávněn uplatnit reklamaci do dvou měsíců ode dne poskytnutí Služby. Reklamaci na poskytovanou Službu je Účastník oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou měsíců ode dne vadného poskytnutí Služby, jinak toto právo zanikne.

9.2. Reklamace musí být podána písemně a odeslána na adresu sídla Poskytovatele.

9.3. Poskytovatel je povinen reklamaci vyřídit, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího doručení.

9.4. Pokud bude reklamace Poskytovatelem shledána oprávněnou, je Poskytovatel povinen v případě, že dojde k vyúčtování ceny za službu v neprospěch Uživatele, vrátit mu rozdíl ceny nejpozději do 1 měsíce od vyřízení reklamace způsobem, který určí Uživatel. Pokud Službu bylo možno využít jen částečně, anebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně Poskytovatele, je tento povinen zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě s Uživatelem zajistit poskytnutí Služby náhradním způsobem. Pokud Uživatel vrácení neurčí ani nedojde k jiné dohodě, započte Poskytovatel přeplatek nebo zaplacenou cenu Služeb oproti jeho pohledávkám v následujícím či následujících vystavených vyúčtováních.

9.5. Pokud reklamace nebude Poskytovatelem shledána oprávněnou, je Uživatel oprávněn podat u Českého telekomunikačního úřadu návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení, jinak právo uplatnit námitku zanikne.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Smluvní strany si ujednávají možnost změny těchto VOP včetně souvisejících dokumentů.

10.2. Poskytovatel je oprávněn v přiměřeném rozsahu změnit tyto VOP následujícím postupem:

10.2.1. Poskytovatel zašle oznámení o změně VOP či jiných dokumentů na e-mailovou adresu Uživatele, uvedenou ve Smlouvě;

10.2.2. Součástí oznámení o změně bude odkaz na změněný dokument včetně uvedení informace o nabytí účinnosti změny, která nesmí být kratší než 30 dní od odeslání oznámení;

10.2.3. Uživatel je oprávněn do nabytí účinnosti změny VOP či jiného dokumentu vypovědět Smlouvu z důvodu nesouhlasu s navrhovanými změnami. Pro takovou výpověď platí ustanovení odst. 3.6 VOP obdobně.

10.3. Pro vyloučení pochybností se Smluvní strany mohou dohodnout na tom, že Smlouva pokračuje za podmínek VOP, kterými byl Poskytovatel doposud vázán.

10.4. Pokud se některé z ustanovení těchto VOP stane neplatným nebo nevynutitelným, zůstávají ostatní ustanovení v plné míře v platnosti.

10.5. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

10.6. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či platnost a usilovat se o smírné vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání zvolených kontaktních osob nebo pověřených zástupců.

10.7. Nebude-li sporná záležitost vyřešena do šedesáti (60) dnů ode dne doručení výzvy k jednání dle odst. 10.6, bude tento spor rozhodován věcně a místně příslušným obecným soudem České republiky.

10.8. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.7.2023.

Ve Valašské Bystřici 1. 7. 2023

4 JT s.r.o.